Queremos que esta web teña o que se precisa para manterte informado/a sobre as actividades municipais do Concello de Soutomaior e as súas concellerías. Axudaríanos moito poder contar coa túa opinión sobre a web ou que nos fagas chegar todos os comentarios, erros de ortografía, de tradución, etc. que atopes, así como, aqueles fallos na execución da web.

[Form opinion_web not found!]