Compromiso Horta Urbana

COMPROMISO DE  PARTICIPACIÓN E ACEPTACIÓN DE NORMAS

 

Dona ___________________________________________________________________, maior de idade con data de nacemento ____________________________, con DNI núm. _______________________, con domicilio en _____________________________________________________________________________________

 

DECLARO

1. Que se me informou sobre as liñas xerais de participación no proxecto de Escola Municipal de Horta Urbana Ecolóxica do Concello de Soutomaior e que se me entregou o documento de normas de funcionamento.

2. Que cumpro os requisitos requiridos para participar no proxecto:

  • Ser veciño/a de Soutomaior, figurando inscrito/a no Padrón Municipal de habitantes.
  • Estar fisicamente capacitado/a para realizar o traballo agrícola.
  • Ser maior de idade ou vir acompañado dunha persoa que teña titularidade da  horta/parcela previa autorización.
  • Aceptar as normas de funcionamento interno da horta.

3. Que me comprometo a  participar na formación  que se organice  dentro do proxecto para o bo funcionamento do proxecto.

4. Que  como persoa inscrita  adquiro unha adxudicación temporal da parcela para continuar coas labores durante o ano 2018 baixo a supervisión da comisión de seguimento. 

5. Que a autorización de uso temporal supón o recoñecemento formal por parte dos usuarios/as do dereito de xestión do Concello de Soutomaior da parcela utilizada e da horta municipal na súa totalidade; así como, todas as instalacións inseparables ao terreo. 

6. Que me comprometo a aportar:

  • Ferramentas básicas (algunhas poden ser de uso común acordadas nas normas internas do grupo), produtos agrícolas e material vexetal necesarios para cultivar. 
  • Sementes e plantóns para comezar o cultivo así como material complementario (cordas, titores, arame, etc.). 
  • Subministración de compós e abono orgánico para o inicio do cultivo. 

7. Que se me entrega  o documento de NORMAS DE FUNCIONAMENTO E USOS ESCOLA MUNICIPAL DE HORTA URBANA ECOLÓXICA estipuladas polo Concello.

8. Que me comprometo a incorporarme ao proxecto da Horta respetando as normas de funcionamento do grupo de hortelanos/as xa existente e a participar democraticamente nel para un bo funcionamento do proxecto.

E, para que así conste, asino esta declaración de compromiso e aceptación de normas do proxecto de Escola Municipal de Horta Urbana e Ecolóxica en Soutomaior, o ------ de --------de 2018.

 

 

 

(Sinatura)

 Os titulares de Educación

2º acción voluntaria! Imos informar e concienciar

13-06-2018 / Plan Municipal de Voluntariado

O Concello de Soutomaior abre o prazo de inscrición para participar a segunda acción voluntaria do programa de educación medio ambiental SI QUERO, COLABORAR. Nesta ocasión a acción terá dúas...

5 de xuño. Festa do Medio Ambiente en Talorío

01-06-2018 / Educación

Para conmemorar o día mundial do Medio Ambiente que se celebra o 5 de xuño o Concello de Soutomaior ten previsto un programa de actividades que se realizarán en Talorío ...

Visita didáctica á Horta Municipal

25-05-2018 / Horta Urbana Ecolóxica

Escolares de 1º da ESO do Colexio M. Padin Truteiro visitaron hoxe a Horta Municipal. Acompañados polo profesorado do centro e dentro do programa formativo das materias de Bioloxía puideron...

2 de xuño: Hoxe imos limpar. Voluntariado e educación medioambiental

22-05-2018 / Educación

Si quero, colaborar é unha iniciativa do Concello de Soutomaior que promove o voluntariado en diferentes áreas de intervención. Encadrada dentro do Plan Municipal de Voluntariado nesta ocasión este programa...